tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE                                                                                Laadittu: 22.4.2020 Tietosuoja-asetus(2016/679) REKISTERIN NIMI MK-Fitness Oy:n henkilötietokanta REKISTERINPITÄJÄ MK-Fitness Oy, Y-tunnus 2800243-8 Aleksanterinkatu 21 90100 Oulu REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ Matti Kataja info@a-gym.fi HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakkaan antamat tiedot TIETOJEN LUOVUTUS MK-Fitness Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle. TIETOSUOJASELOSTE Tietosuoja-asetus(2016/679) REKISTERIN SUOJAUS Rekisteriä käyttävät vain MK-Fitness Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. MK-Fitness Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti. HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3). MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.